Przepisy Prawne

Projekt, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być zgodnaz następującymi przepisami:
- Ustawa Prawo budowlane
- Ustawa Prawo wodne
- Rozporządzenie Ministra środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Przepisy określają:

- prawo do zwykłego korzystania z wód na własnym gruncie (do zwykłego korzystania z wód należy rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi w ilości do 5 m3 na dobę)
- prawo do gromadzenia i oczyszczania ścieków (w granicach stanowiącego własność wprowadzającego) bez pozytywnej opinii terenowego inspektora ochrony środowiska, jeżeli ilość ścieków nie przekracza 5 m3 na dobę
- usytuowanie przepływowych, szczelnych osadników podziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną, co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych
- usytuowanie zbiorników na ścieki przynajmniej 5 m od okien otwieranych oraz drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
- ładunek zanieczyszczeń dopływających powinien być redukowany przynajmniej o 20 %, a zawiesin ogólnych, co najmniej o 50 %
- miejsce odprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowanego poziomu wodonośnego wód podziemnych
- ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do urządzeń wodnych (np. stawów rybnych, stawów do rekreacji, oczyszczania ścieków, kanałów, rowów itp.), jeżeli ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę. Redukcja zanieczyszczeń wynosi dla BZT5 - 70-90 %, dla ChZTcr - 75 %, zawiesiny ogólnej 90 %, azotu ogólnego 15 mg N/l, fosforu ogólnego 2 mg P/l
- wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów mogą być wprowadzane do wód lub ziemi bez oczyszczania